Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
<< Kaikki blogikirjoitukset

10.01.2022 Tein 20.4.2020 kantelun oikeusasiamiehelle liittyen vanhustenhoidon tilanteeseen kotonaepidemian aikana: Koronaan sairastuneiden vanhusten hoidon laatu hoivakodeissa

Tein kantelun oikeusasiamiehelle, sillä minua huolestutti suuresti se, miten kodinomaisissa vanhustenhoivan yksiköissä kyetään hoitamaan koronaan sairastuneet vanhukset hyvin, oikea-aikaisesti, oireenmukaisesti ja inhimillisesti. Tilanne oli katastrofaalinen, kun tartuntoja alkoi paljastumaan ja tieto niistä nousi myös julkisuuteen.
Tein sosiaali- ja terveysministeriölle myös esityksen, että vaikeissa hoivatilanteissa, joihin liittyisi erityishoidon tarve kuten kivunlievitys, happivajauksen hoito ja saattohoitotilanteet apua tulisi olla mahdollista saada valtakunnallisesti Medihelin avulla.

Syy tämä aiheen tärkeyteen johtuu siitä, että tunnen kodinomaisten hoivayksikköjen tilanteita hyvin työtaustani kautta ja vanhustenhoidon tahtotila hoitaa ikääntynyt samassa hoivayksikössä loppuun saakka voi osoittautua mahdottomaksi toteuttaa tilanteissa, joissa hoivayksiköllä ei ole valmiuksia siihen.


Oikeusasiamieheltä saatu vastaus:

Viite: 20.4.2020 vireille tullut kantelu

ASIA: Koronaan sairastuneiden vanhusten hoidon laatu hoivakodeissa

Pyysitte oikeusasiamiestä selvittämään muun muassa koronaviruk- seen sairastuneiden vanhusten hoidon laatua hoivakodeissa. Lisäksi kysytte, miksi THL ei ole tilastoinut hoivakodeissa koronaan meneh- tyneitä vanhuksia.
Asianne esiteltiin apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinille. Hän kiittää Teitä tärkeää asiaa koskevasta kirjeestänne. Apulaisoikeusasiamies pahoittelee tämän vastauksensa viipymistä, mikä johtuu saapuneiden kanteluiden suuresta määrästä. Vastauksenaan apulaisoi- keusasiamies ystävällisesti toteaa Teille seuraavaa.

Oikeusasiamiehelle on saapunut suuri määrä kanteluja, joista osa koskee myös ikääntyneiden henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien to- teutumista. Kanteluissa on pyydetty muun muassa tutkimaan vanhusten kohtelua hoito- ja hoivayksiköissä koronavirusepidemian aika- na sekä omaisille asetettuja vierailukieltoja. Apulaisoikeusasiamies on arvioinut erityisesti vanhustenhuollon käytäntöjä, ohjeistusta ja val- vontaa sekä kiinnittänyt vastuussa olevien tahojen huomiota havaitsemiinsa puutteisiin ja ohjannut lainmukaiseen menettelyyn. Lailli- suusvalvonnan tavoitteena on ollut ja on edelleen ikääntyneiden henkilöiden oikeuksien toteutumisen edistäminen ja valvonta.
Apulaisoikeusasiamies on tutkinut omasta aloitteestaan muun muassa seuraavia vanhusten oikeuksia ja asemaa koskevia asioita:
 laitos- ja palveluasumisen laadun valvonta koronavirusepidemian aikana vanhustenhuollossa (EOAK/2688/2020, joka on tämän vastauksen liitteenä),
 vanhuksiin kohdistuvat rajoitukset koronaepidemian aikana (EOAK/3232/2020),
 yli 70-vuotiaita koskeva ohjeistus koronaviruspandemian aika- na (EOAK/2889/2020),

VASTAUS 1 / 4
30.12.2021 EOAK/2816/2020

 vanhusten yhdenvertainen kohtelu koronavirusepidemian ai- kana (EOAK/3787/2020) sekä
 vanhusten tapaamisten ja liikkumisen toteuttaminen hoivayksiköissä koronapandemian aikana (EOAK/5463/2020).
 Lisäksi apulaisoikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota muistisairaiden henkilöiden suun terveydenhuollon toteutumiseen (EOAK/6646/2019) ja
 kotihoidon asiakkaiden suun terveydenhuollon toteuttamiseen (EOAK/2534/2020).

Edellä mainitut ratkaisut on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla www.oikeusasiamies.fi.
Oikeusasiamiehen koronaan liittyvästä toiminnasta on kerrottu kootusti oikeusasiamiehen eduskunnalle antamassa kertomuksessa vuo- delta 2020 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020 (oikeusasiamies.fi).

Sosiaalihuollon vanhusten yksikköjä koskevia ha- vaintoja on kuvattu vuosikertomuksen kohdassa 3.5.13 s. 126; Ko- ronavirukseen ja vanhustein oikeuksiin liittyviä asioita kohdassa 4.2.10 s. 200; lisäksi vanhusten oikeuksia koskevaa toimintaa kuva- taan kohdassa 5.13 s. 324.

Tänä vuonna tehdyissä tarkastuksissa on kiinnitetty huomiota muun muassa toiminnan voimavaroihin sekä palveluasumisyksikön ulko- puolisen omatyöntekijän nimeämisen merkitykseen ikääntyne iden henkilöiden oikeuksien turvaamisessa. Omatyöntekijän merkityksen tarpeellisuus korostuu erityisesti tilanteissa, joissa ikääntyneen henkilön palveluntarve muuttuu siten, ettei nykyinen palvelu enää vastaa hänen palvelutarpeitaan. Kaikki tarkastuspöytäkirjat julkaistaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla niiden valmistuttua.
Ylimpänä laillisuusvalvojana apulaisoikeusasiamies seuraa muiden valvovien viranomaisten iäkkäisiin henkilöihin kohdistuvia ja koronavi- rustilanteeseen liittyviä toimenpiteitä. Tällaisia valvottavia tahoja, joiden omiin tehtäviin valvonta kuuluu ovat esimerkiksi Sosiaali- ja ter- veysalan lupa- ja valvontaviraston Valvira, aluehallintovirastot sekä kunnat, joiden vastuulla on toteuttaa omavalvontaa sekä omien toi- mintayksiköiden että ostopalveluna toimivien yksiköiden osalta.

Kantelunne johdosta apulaisoikeusasiamies pyysi Valviralta selvitystä sen toimenpiteiden toteuttamisesta liittyen iäkkäiden henkilöiden hoi- don laatuun. Vastauksessaan (Dnro V/12627/2021) Valvira toteaa, että koronaviruspandemian aikana on tehostettu valvontaa ja tiivistetty yhteistyötä aluehallintovirastojen kanssa. Valvira on yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa julkaissut useita tiedotteita ja ohjauskir- jeitä, joilla on pyritty varmistamaan ja edistämään asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä laadukkaita palveluja.
2/4

Edellä mainitussa selvityksessään Valvira viittaa muun muassa 23.4.2020 päivättyyn tiedotteeseen, jossa se on aluehallintoviraston kanssa korostanut, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvas- tuussa olevien kuntien ja ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tuottavien toimintayksiköiden tiivis yhteistyö on välttämätöntä koronavirustilanteessa. Valvira on korostanut, että viranomaisohjeistuksia on noudatettava, ja kunnan tehtävänä on varmistaa, että sen alueella toimivissa yksityisissä ja julkisissa asumisyksiköissä on riittävät varusteet ja ohjeet tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi. Tiedotteessa muistutettiin kuntia niiden velvollisuudesta järjestää riittävät terveyden- ja sairaanhoidon palvelut hoivakodin asukkaille. Esimerkiksi epäillessään yksikössään COVID-19 tartuntaa palveluntuottajan on oltava viipymättä yhteydessä kunnan tartuntataudeista vastuussa olevaan lääkäriin. Jos palveluntuottajan toimintaedellytykset vaarantuvat siten, että asiakas- ja potilasturvallisuuteen kohdistuu vakavia uhkia, tulee asiasta viipymättä ilmoittaa sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Mikäli yksityinen palveluntuottaja ei kykene jatkamaan toimintaa, tulee kunnalla olla valmius järjestää asiakkaiden hoito ja huolenpito asianmukaisella tavalla.

Viranomaistiedotteita ja -ohjausta on päivitetty tilanteen sitä vaatiessa. Esimerkiksi Valvira on 3.9.2020 julkaisemassaan tiedotteessa to- dennut, että kuntien ja yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien tulee huolehtia sosiaalihuollon palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti kaikissa tilanteissa. Tiedotteessaan Valvira toteaa, että mahdolliseen seuraavaan tartuntatautiti- lanteen pahenemiseen tulee valmistautua ja varautua siten, että asiakkaiden perusoikeudet toteutuvat eikä heidän oikeusturvansa vaa- rannu samalla kun huolehditaan tartuntojen ehkäisystä.

Valvira viittaa myös apulaisoikeusasiamiehen antamiin ratkaisuihin. (https://www.valvira.fi/-/perusoikeuksien-toteutuminen-ja-tartuntojen- ehkaisy-sosiaalihuollossa)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on 21.4.2020 antanut ohjausta kuolemansyyn selvittämiseen ja kuolintodistuksen täyttämiseen niissä tapauksissa, joissa henkilön kuolemaan liittyy Covid-19 -virusinfektio (THL Word Template).
THL on ohjeistanut Covid-19-infektioon liittyvien kuolemien ilmoittamisesta marraskuussa 2020 (Covid-19-infektioon liittyvien kuolemien ilmoittaminen - THL). THL:n ohjeistuksen mukaan sairaanhoitopiireis-
tä kuolleiden lukumäärät ilmoitetaan THL:ään seuraavasti jaoteltuna:
 Erikoissairaanhoidossa tapahtuneet kuolemat
 Perusterveydenhuollon yksiköissä (vuodeosasto tai muu) ta-
pahtuneet kuolemat
 Sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä ta-
pahtuneet kuolemat
 Kotona tai muualla tapahtuneet kuolemat
3/4

THL julkaisee päivittäin koronainfektioihin liittyvien kuolemien lukumäärän, joka perustuu tartuntatautirekisterin tietoihin. THL ei julkaise kuolemansyytilastoja, vaan tämän julkaisun tekee Tilastokeskus.

THL:n ylläpitämään tartuntatautirekisteriin on tilastoitu kaikkien Covid- 19 -tautiin menehtyneiden henkilöiden lukumäärätiedot ikäryhmittäin.
(Tartuntatautirekisterin COVID-19-tapaukset - THL kuutio- ja tiiviste- käyttöliittymä) Tartuntatautirekisterissä kuolema tilastoidaan koronavi-
rusinfektioon ja COVID-19-tautiin liittyväksi kuolemaksi, kun se on tapahtunut 30 päivän sisällä positiivisesta koronavirustestituloksesta. THL lähettää viikoittain Suomen kokonaiskuolleisuusluvut Euroopan laajuiseen EuroMomo-kuolleisuusseurantaan. Euroopan maiden tieto- ja voi tarkastella viikkotasolla koko Covid-19 pandemian ajalta nykyhetkeen (Graphs and maps — EUROMOMO).
Koronavirukseen Suomessa menehtyneistä henkilöistä on THL:sta 29.12.2021 saadun tiedon mukaan 34,4 % ollut menehtyessään hoi- dettavana erikoissairaanhoidossa, 40,6 % perusterveydenhuollon yk- sikössä, 22,5 % sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä ja 2,5 % kotona tai muualla. THL toteaa, että edellä olevat tiedot perustuvat erikoissairaanhoidon tilannekuvaraporttiin, johon sairaanhoitopii- rit vastaava päivittäin. THL:stä todetaan, että oheinen tilasto päivittyy viiveellä eikä siten täysin vastaa tämänhetkistä tilannetta.

Vuodeosastohoidossa on THL:sta 29.12.2021 saadun tiedon mukaan ollut ikäryhmässä 60–69-vuotiaat yhteensä 1166 henkilöä, joista 704 on miehiä ja 462 naisia. Ikäryhmässä 70–79 on vuodeosastohoidossa ollut 1029 henkilöä, joista 609 on miehiä ja 420 naisia. Ikäryhmässä yli 80-vuotiaat on vuodeosastohoidossa ollut 653 henkilöä, joista 311 on miehiä ja 342 naisia. Kyseiset tiedot perustuvat Terveyshilmoon, jonka tietosisältö puolestaan koostuu pääasiassa päättyneistä erikoissairaanhoidon tapahtumista. THL:stä korostetaan, että eri palve- luntuottajat toimittavat nämä tiedot vaihtelevilla viiveillä, mistä johtuen rekisteristä saadun luvut erityisesti viime viikkojen osalta ovat vielä puutteellisia.

Koronavirustilanteen jatkuessa apulaisoikeusasiamies pyrkii erityisesti valvomaan ikääntyneiden henkilöiden oikeuksien toteutumista ja kiinnittää erityistä huomiota sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Tässä tarkoituksessa laillisuusvalvonnassa keskitytään erityisesti valvovien tahojen toimintaan.

Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Pia Wirta
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi