Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
<< Kaikki blogikirjoitukset

06.10.2018 Varusmiesten vakuutusturva paranemassa ensi vuoden alussa - lakialoitteeni esittää lain soveltamista taannehtivasti

Olen tehnyt eduskunnassa kaksi lakialoitetta liittyen varusmiesten vakuutusturvan parantamiseksi. Toinen on edennyt siten, että siitä on annettu lakiesitys, joka on juuri eduskunnan käsittelyssä. Rauhanturvaajien vakuutusturva korjattiin 1.1.2017, mutta varusmiesten ei. Nyt asia korjataan. Laki arvioidaan astuvan voimaan 1.1. 2019.

Toinen lakialoite on jätetty tänään perjantaina- sillä esitetään vakuutusturvaa taannehtivasti. Aloitteen tavoite on mahdollistaa korvaukset ajalta, jolloin kriisinhallintalaki oli olemassa, mutta varusmiesten vakuutusturva ei eli 1.1. 2017 jälkeen.

Molemmissa aloitteissa oli yli 100 kansanedustajan allekirjoitus.

Laitan tähän tämän perjantaina jättämäni lakialoitteen - siitä käy ilmi kokonaisuus asiassa.

RINNAKKAISLAKIALOITE HE122/2018vp

Lakialoite laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta


PERUSTELUT

Hallitus on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 122/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että asevelvollisuutta suorittaessaan vammautuneella ja kuolleen lähiomaisilla olisi oikeus uuteen lisäkorvaukseen. Varusmiehellä olisi oikeus oikeus saada lisäkorvauksena sotilastapaturmalain mukaisen tai palvelussairautena korvattavan vamman tai sairauden aiheuttamasta pysyvästä haitasta kertakorvaus, jonka suuruus olisi enimmillään 210 000 euroa. Varusmiespalveluksessa sotilastapaturman tai palvelussairauden seurauksena kuolleen lähiomaisilla olisi oikeus henkivakuutusluontoiseen kertakorvaukseen, jonka suuruus edunjättäjän puolisolle olisi 200 000 euroa ja edunjättäjän lapselle 40 000 euroa Jos kuolleella varusmiehellä ei olisi puolisoa tai lasta, hänen vanhemmillaan olisi oikeus saada kertakorvauksena 20 000 euroa.
Säännökset koskisivat myös vapaaehtoista varusmiespalvelusta suorittavaa naista sekä siviilipalvelusta suorittavaa. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019, ja niitä sovellettaisiin vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat lain tultua voimaan.

Varusmiespalvelusta suorittavalle tapahtunut tapaturma tai vammautuminen on tragedia, jolle ei ole hintaa. Mikään raha ei korvaa terveyttä eikä sen menettämistä. Lakisääteistä varusmiespalvelusta suorittavan henkilön menehtyminen palvelusta suorittaessaan on tapahtuma, jolle ei löydy sanoja. Hallituksen esitys HE 122/2018 vp on tärkeä ja luo katseen varusmiespalvelusta suorittaviin ja heidän läheisiinsä. Ehdotettu laki on hyvä, mutta sen voimaantulo herättää kysymyksiä. Lakia sovellettaisiin vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat lain tultua voimaan 1.1.2019.

Kriisinhallinnassa palvelevien vakuutusturvaa parannettiin lainsäädännöllä 1.1. 2017. Lain sisällön periaate on samansuuntainen kuin nyt käsittelyssä oleva HE 122/2018 vp. On täysin perusteltua, että nyt 1.1.2019 voimaan tulevaa lakia sovellettaisiin taannehtivasti kriisinhallinnassa toimivien vakuutusturvan parantamiseen oikeuttavan lain voimaantulon päivämäärään 1.1. 2017 saakka. Tällä rinnakkaislakialoitteella esitän, että nyt käsittelyssä olevaan HE122/ 2018 lisätään tähän liittyvät muutokset. Olen tehnyt asiasta myös talousarvioaloitteen, jolla esitetään resursseja taannehtiviin korvauksiin. Tein asiasta myös toimenpidealoitteen, jonka tämä lakialoitteeni nyt korvaa. Joulukuussa 2017 Uudellamaalla Raaseporissa tapahtui onnettomuus, jossa VR:n kiskobussi ja puolustusvoimien maastokuormaauto törmäsivät toisiinsa. Onnettomuudessa menehtyi kolme varusmiestä ja moni varusmies loukkaantui vakavasti. Tämä lakialoite mahdollistaa sen, että muun muassa tuossa traagisessa onnettomuudessa uhreina olleet henkilöt tai heidän edunsaajansa olisivat oikeutettuja korvauksiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:1.
Laki
sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

11 a §

(kuten HE 22/2018 vp)
_______________

Tämä laki tulee voimaan kuuta 20 .


Ennen tämän lain voimaantuloa sattuneista vahinkotapahtumista maksettaviin korvauksiin sovelletaan vahinkotapahtuman hetkellä voimassa olleita säännöksiä. Vahinkotapahtumiin, jotka ovat tapahtuneet 1.1.2017 jälkeen sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä.


2.
Laki
asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
1-3, 3 a ja 3 b §

(Kuten HE 22/2018 vp)

________________
Tämä laki tulee voimaan kuuta 20 .

Ennen tämän lain voimaantuloa sattuneista kuolemantapauksista maksettavaan tukeen ja korvaukseen sovelletaan kuolemantapauksen sattuessa voimassa olleita säännöksiä. Kuolemantapauksiin, jotka ovat tapahtuneet 1.1.2017 jälkeen sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä.Helsingissä 3. päivänä lokakuuta 2018


Arja Juvonen /ps


Lähetetty iPhonesta 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi