Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 
<< Kaikki ajankohtaiset

12.02.2021 Kirjallinen kysymys Oulun yliopistollisen sairaalan anestesiahenkilöstön puutokset sekä hoitoalan vetovoimaisuutta, henkilöstön jaksamista ja lääkäreiden ja hoitajien erityisosaamisen riittävyyttä tukevat toimet

Oulun yliopistollinen sairaala on ilmoittanut sulkevansa osan leikkaussaleistaan huhtikuun loppuun saakka. (Helsingin Sanomat, 11.2. 2021). Syynä tähän on anestesialääkäreiden - ja hoitajien henkilöstöpula, mutta myös henkilöstön väsyminen. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan tilanne on pahentunut voimaan astuneen anestesialääkäreiden työaikalain muuttuessa. Lain mukaan yövuoroon tulevat anestesialääkärit eivät voi olla enää töissä edellistä päivää. Sen on kerrottu aiheuttavan Oulun yliopistollisessa sairaalassa joka päivä neljän lääkärin puutokseen.
Anestesiahoitajien puutoksia on syntynyt lisääntyneistä sairauslomista. Uusien sijaisten rekrytoinnissa on ollut vaikeutta, mikä erityisosaamista vaativalla alalla on ymmärrettävää.
Koronakriisi on aiheuttanut kiireellisen tarpeen tehohoitajista. Oulussa anestesiahenkilöstöä siirrettiin opiskelemaan vaativaa koronapotilaan tehohoitoa. Tilanne Oulussa on erittäin vakava, eikä sitä saa ohittaa. Sitä ei myöskään saa perustella pelkästään koronakriisiin vedoten, vaikka se toki on vaikuttanut asiaan. Juuret henkilöstö- ja sijaispulaan, väsymykseen, sairauslomiin, hoitoalalta pois lähtemiseen ja alan vetovoimaisuuden laskuun ovat syvällä. Ne ovat vain odottaneet sitä hetkeä, kun kamelin selkä katkeaa.
Hoitoalalla on paljon korjattavaa. Palkka-, opiskelu- ja työvoimapolitiikka kaipaa ravistelua. Palkan on vastattava osaamista ja se kertoo suoraan alan arvostuksen. Hoitohenkilöstölle maksettava ns. koronalisä on tarpeen. Koulutuspolkuja tulee sujuvoittaa ja työpaikkakoulutukseen kohdennettava resursseja. Opiskelupaikkoja on lisättävä ennakoiden tulevaan. Leikkaussalihoitajista on ollut ennenkin pulaa Suomessa. Vuonna 2019 äkillinen hoitajapula sulki Meilahden tornisairaalan neljä leikkaussalia. (Helsingin Sanomat, 4.11. 2019).
Hoitohenkilöstön työvuorojen suunnittelu siten, että ne ovat tekijälleen mieluisia ja sopivia, on tärkeää. Alalla on aina niitä, jotka kokevat halukkuutta vaikkapa vain yövuoroihin tai aamuvuoroihin. Onko alalla mahdollista kuunnella hoitajan mielipidettä?
Työaikalaki on tehty suojelemaan työntekijää, mikä on tärkeää. Oulussa tilanne on aiheuttanut sen, että henkilöstöä puuttuu. Lakia laadittaessa ei ole huomioitu sitä, että miten henkilöstövaje korjataan. Asiassa ollaan myöhässä.
Säteilyturvakeskuksen tekemän selvityksen mukaan myös terveydenhuollon kuvantamisyksiköitä vaivaa resurssivaje. Selvityksen mukaan pulaa on eniten radiologeista, sairaalafyysikoista ja röntgenhoitajista. (STUK, 2020).
Hallitus tekee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, mutta on unohtanut sen tärkeimmän. Riittävän ja osaavan henkilöstön.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo reagoida Oulun yliopistollisessa sairaalassa paljastuneeseen vakavaan anestesialääkäri- ja henkilöstöpulaan? Mitä hallitus tekee, jotta hoitoalan vetovoimaisuus säilyy ja erityisosaamista vaativaa hoitohenkilöstöä ja lääkäreitä saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeeseen? Miten hallitus vastaa suomalaisen hoitohenkilöstön väsymiseen ja venymiseen koronakriisin keskellä? Aikooko hallitus huomioida hoitohenkilöstölle erityistä koronalisää?
 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi